WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI. WCHODZĄC NA STRONĘ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE, JAK RÓWNIEŻ NA PRZESTRZEGANIE WSZELKICH WARUNKÓW, ZASAD I WYTYCZNYCH WŁĄCZONYCH W ICH ZAKRES PRZEZ ODNIESIENIE. UŻYTKOWNICY NIEZGADZAJĄCY SIĘ Z TYMI WARUNKAMI NIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE STRONY.

Właścicielem i operatorem tej witryny ("Strona") jest FORTIS - Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J z siedzibą w Warszawie ("FORTIS", "my", "nasz"). Niniejsze Warunki Korzystania ze Strony ("Warunki Korzystania", "Warunki") dotyczą jej użytkowników i w żaden sposób nie wpływają na warunki innych umów zawartych z FORTIS, jej spółkami zależnymi lub powiązanymi. Korzystając ze Strony użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ukończył 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych niezbędną do przyjęcia niniejszych Warunków Korzystania. Użytkownik korzystający ze Strony w imieniu podmiotu gospodarczego, oświadcza również i gwarantuje, że został upoważniony do przyjęcia Warunków Korzystania w imieniu tego podmiotu i że podmiot ten zgadza się zabezpieczyć FORTIS przed naruszeniem tych Warunków.

Prawa własności do Strony i jej treści

Strona stanowi własność FORTIS. O ile nie wskazano inaczej, wszystkie treści przedstawione na Stronie, w tym, bez ograniczenia, tekst, grafika, dane, obrazy nieruchome i ruchome, dźwięki, ilustracje, oprogramowanie oraz ich wybór i układ ("Treści FORTIS") stanowią własność FORTIS, jej licencjodawców, reklamodawców lub osób trzecich będących jej partnerami lub dostawcami treści. Zabrania się wykorzystania Treści FORTIS bez upoważnienia.

Wszystkie elementy Strony, w tym Treści FORTIS, są przedmiotem praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz mogą stanowić dobra osobiste prawnie chronione.

FORTIS zastrzega sobie prawo zmiany lub rezygnacji z dowolnych elementów Strony w każdym momencie. Zmiana lub rezygnacja z elementów lub właściwości Strony może nastąpić bez uprzedzenia.

Korzystanie ze Strony

Niniejsza Strona i Treści FORTIS przeznaczone są dla klientów FORTIS oraz podmiotów upoważnionych przez klientów FORTIS. Zabrania się wykorzystywania Strony i Treści FORTIS w jakimkolwiek innym celu niż do prowadzenia współpracy gospodarczej z FORTIS i Klientami FORTIS. W szczególności zabrania się: (a) drukowania, ładowania, kopiowania, modyfikowania lub przesyłania części lub całości Strony lub Treści FORTIS inaczej niż w dobrej wierze do użytku osobistego i niekomercyjnego, bez pisemnej licencji lub umowy z FORTIS i Klientami FORTIS lub z pogwałceniem warunków pisemnej licencji lub umowy z FORTIS i Klientami FORTIS; (b) stosowania technologii wyszukiwania danych typu "data mining", robotów lub podobnych technik pozyskiwania danych; (c) manipulacji lub innych metod wyświetlania Strony lub Treści FORTIS z wykorzystaniem ramkowania lub podobnych technik nawigacyjnych; (d) rejestracji, subskrypcji, rezygnacji z subskrypcji lub podejmowania prób tych czynności w imieniu innych osób w odniesieniu do jakichkolwiek produktów lub usług FORTIS, jeżeli użytkownik nie został jednoznacznie do tego upoważniony przez taką osobę; (e) korzystania ze Strony lub Treści FORTIS niezgodnie z ich przeznaczeniem. Przypadki takiego nieupoważnionego wykorzystania mogą stanowić jednocześnie naruszenie obowiązujących przepisów, w tym między innymi praw autorskich i praw własności przemysłowej, przepisów dotyczących prawa do prywatności, wizerunku i publikacji informacji.

Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów obowiązujących na terytorium Polski oraz w kraju w którym Użytkownik przebywa lub z którego przesyła dane, w tym w szczególności przepisów dotyczących korzystania z internetu, przekazywania danych, w tym danych osobowych, komunikacji elektronicznej, praw autorskich i praw własności przemysłowej, przepisów dotyczących prawa do prywatności, wizerunku i publikacji informacji.

Polityka dotycząca naruszenia praw autorskich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, FORTIS wprowadził odpowiednią politykę zamykania, w okolicznościach uzasadnionych według wyłącznej oceny FORTIS, kont użytkowników naruszających prawa własności intelektualnej FORTIS lub jakichkolwiek osób trzecich.

Reklamacje dotyczące praw autorskich

Jeżeli zdaniem użytkownika jakikolwiek materiał zamieszczony na Stronie narusza prawa autorskie stanowiące jego własność lub pozostające pod jego kontrolą, przysługuje mu prawo przekazania informacji o takim naruszeniu pod adres:
FORTIS-Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J

ul. Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa


lub pod adresem e-mail: fortis@fortis.pl

Do takiej reklamacji FORTIS ustosunkuje się w formie ogólnej informacji zamieszczonej na Stronie, maila lub listu poleconego wysłanego do użytkownika zgłaszającego reklamację.

Znaki towarowe

Logo, nazwy produktów, usług i hasła reklamowe zamieszczone na Stronie FORTIS są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi FORTIS, jej dostawców, Klientów lub licencjodawców. Zabrania się ich kopiowania, naśladowania i wykorzystania w całości lub w części bez uzyskania uprzedniej zgody FORTIS lub właściciela danego znaku. Zabrania się stosowania metatagów lub innych tagów HTML, komentarzy lub ukrytego tekstu z wykorzystaniem "FORTIS" lub innych znaków towarowych odnoszących się do produktów lub usług FORTIS, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Ponadto wygląd i cechy charakterystyczne Strony (w tym bez ograniczeń nagłówki, grafika, ikony i skrypty) stanowią znak towarowy i / lub wzór przemysłowy FORTIS. Zabrania się ich kopiowania, naśladowania lub wykorzystania, w całości lub w części, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione na Stronie stanowią własność odpowiednich podmiotów. Odniesienie na Stronie do jakichkolwiek produktów, usług, znaków towarowych, producentów, dostawców i innych podmiotów nie stanowi rekomendacji udzielonej przez FORTIS.

Linki

Zabronione jest korzystanie z logo FORTIS i innych form graficznych stanowiących jej własność w celu połączenia się z tą (lub inną) Stroną bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody FORTIS. Ponadto zabrania się ramkowania znaku towarowego FORTIS, jej logo i innych informacji stanowiących jej własność, w tym Treści FORTIS, bez uzyskania jednoznacznej pisemnej zgody FORTIS.

FORTIS nie składa bezpośrednio lub pośrednio żadnych oświadczeń lub zapewnień ani nie przyjmuje odpowiedzialności za jakość, treść, charakter czy wiarygodność witryn osób trzecich dostępnych za pośrednictwem hyperlinków ze Strony lub stron z nią powiązanych (zlinkowanych). Witryny takie nie są kontrolowane przez FORTIS, FORTIS nie odpowiada zatem za ich treść ani za treść wbudowanych w nie linków, ani też za przegląd, zmiany lub aktualizację takich witryn. FORTIS udostępnia te linki użytkownikom wyłącznie dla wygody, a umieszczenie linku na Stronie nie oznacza stowarzyszenia, rekomendacji ani przyjęcia przez FORTIS danej witryny lub informacji w niej zamieszczonych. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że przyjęte przez nas zasady i warunki przestają obowiązywać po opuszczeniu Strony. Należy zatem zapoznać się z zasadami obowiązującymi na stronie, na którą użytkownik został przekierowany, w tym z polityką prywatności i gromadzenia danych.

Jakiekolwiek formy współpracy użytkownika z osobą trzecią poznaną za pośrednictwem Strony pozostają wyłączną sprawą użytkownika i osoby trzeciej. Użytkownik zgadza się, że FORTIS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiej współpracy, w tym w szczególności wynikające z płatności i dostaw dóbr lub usług, jak również gwarancji czy oświadczeń związanych z taką współpracą.

Dostęp do strony

Dostęp do treści FORTIS przyznawany będzie w postaci identyfikatora i hasła bezpośrednio przez FORTIS lub/i klientów FORTIS.

W związku z korzystaniem ze Strony użytkownik zgadza się: (a) dbać o bezpieczeństwo swego hasła i identyfikatora; (b) niezwłocznie poinformować FORTIS o przypadkach nieuprawnionego korzystania z identyfikatora i hasła lub innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa.

FORTIS zastrzega sobie prawo zawieszenia dostępu użytkownika w dowolnym momencie lub odmowy dostępu do strony z dowolnej przyczyny, która zdaniem FORTIS okaże się wystarczająca, w tym w szczególności w przypadku naruszenia niniejszych Warunków Korzystania lub obowiązujących przepisów prawnych.

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć FORTIS, jej spółki zależne, powiązane, licencjodawców i klientów FORTIS od strat lub szkód, które mogą wyniknąć z wykorzystania dostępu do strony przez osoby trzecie.

Zastrzeżenie

NINIEJSZA STRONA I TREŚCI FORTIS PRZEDSTAWIONE SĄ W SWOJEJ FAKTYCZNEJ FORMIE. FORTIS, JEGO ZARZĄD, PRACOWNICY, DOSTAWCY TREŚCI, AGENCI, SPÓŁKI ZALEŻNE I POWIĄZANE WYKLUCZAJĄ W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WSZELKIE JAWNE I DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI CZY PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU. FORTIS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, Z TREŚCI FORTIS, JAK RÓWNIEŻ Z BRAKU DOSTĘPU DO NICH, W TYM – BEZ OGRANICZEŃ – ZA UTRACONE ZYSKI, SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, KARNE, SZCZEGÓLNE I NASTĘPCZE. FUNKCJE UDOSTĘPNIONE NA STRONIE LUB W PUBLIKOWANYCH NA NIEJ MATERIAŁACH NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI NIEZAWODNOŚCI ANI BEZBŁĘDNOŚCI. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOSZTY NIEZBĘDNEJ OBSŁUGI, NAPRAW CZY KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY, Z TREŚCI FORTIS LUB Z TREŚCI UŻYTKOWNIKA.

FORTIS podejmuje wszelkie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia dokładności, poprawności i wiarygodności Treści FORTIS. Nie składamy jednak oświadczeń ani nie udzielamy gwarancji dotyczących dokładności, poprawności ani wiarygodności tych treści.

Ograniczenie odpowiedzialności

FORTIS, CZŁONKOWIE JEGO ZARZĄDU, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ MA CHARAKTER KONTRAKTOWY, DELIKTOWY, CZY OPARTA JEST NA INNEJ PODSTAWIE, ZA SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM NINIEJSZEJ STRONY, TREŚCI FORTIS, W TYM MATERIAŁÓW POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY, W TYM - BEZ OGRANICZEŃ - ZA SZKODY SPOWODOWANE WYKORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA INFORMACJI UZYSKANYCH OD FORTIS LUB WYNIKAJĄCE Z POMYŁEK, ZANIECHANIA, PRZERWANIA PRACY, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNYCH, BŁĘDÓW, DEFEKTÓW, WIRUSÓW, OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB PRZESYŁANIU DANYCH LUB INNYCH WAD DZIAŁANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ICH PRZYCZYNĄ JEST SIŁA WYŻSZA, AWARIA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI, KRADZIEŻ, ZNISZCZENIE LUB NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP DO REKORDÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG FORTIS.

Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe

Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem ze Strony lub Treści FORTIS będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby FORTIS.

Wypowiedzenie

Niezależnie od Warunków Korzystania, FORTIS zastrzega sobie prawo do zablokowania lub ograniczenia dostępu do Strony bez powiadomienia, w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny według uznania FORTIS.

Klauzule końcowe

Niewykonanie, częściowe wykonania albo opóźnienie w wykonaniu przez FORTIS prawa przysługującego zgodnie z Warunkami Korzystania nie stanowi zrzeczenia się tego prawa. Zrzeczenie się przez FORTIS z prawa przysługującego mu zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej.

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych Warunków Korzystania okażą się nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia zachowają moc w pełnym zakresie. Wszelkie prawa, których jednoznacznie nie przyznano w niniejszych Warunkach, pozostają zastrzeżone.

Zmiany Warunków Korzystania

FORTIS zastrzega sobie prawo zmiany Warunków Korzystania lub zasad i wytycznych obowiązujących na Stronie w dowolnym momencie i według własnego uznania. W przypadku wprowadzenia zmian, zmianie ulegnie również data "ostatniej aktualizacji" zamieszczona na początku Warunków Korzystania ze Strony. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu na Stronie. Kontynuacja korzystania ze Strony przez użytkownika po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowych warunków. Zachęcamy do przeglądania Warunków Korzystania przy każdej wizycie na Stronie.

Ustawowe prawa i ujawnianie informacji

Niniejsze Warunki Korzystania nie wpływają na uprawnienia użytkownika przysługujące mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. Pytania lub uwagi dotyczące Warunków Korzystania ze Strony należy kierować do:

FORTIS-Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp.J

ul. Gawińskiego 7, 01-645 Warszawa


lub pod adresem e-mail: fortis@fortis.pl